Generalforsamling

GENERALFORSAMLING, GENERELT:

OBBCs afholder hvert år generalforsamling, som er OBBCs højeste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne i OBBC vælges på demokratisk vis blandt de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen, og vælges for 2 år ad gangen.

Enhver, som har været medlem af OBBC i minimum 12 måneder op til generalforsamlingen og som har lyst til og mod på at stille op til valg til bestyrelsen, har mulighed for det.

Medlemmer, der ønsker at stille op til valg, meddeler deres kandidatur på selve generalforsamlingen, hvor hver kandidat får mulighed for kort at præsentere sig selv. Lønnede medarbejdere er ikke valgbare.

Eventuelle forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være OBBCs bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal mailes til formand@obbc.dk

Dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag til dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Kun medlemmer uden kontingentrestance, der medbringer gyldigt medlemsbevis og har været medlem i mindst tre måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen

Tilmelding: Skal ske via bookingsystemet – online eller i OBBC.

Fremmøde: Skal ske umiddelbart før generalforsamlingen via touch-skærm ved receptionen. Medlemskort og fremmøde-kvittering medbringes til holdsalen som adgangsbillet.

NÆSTE GENERALFORSAMLING:

Herunder vil der blive opslået information om den næstkommende generalforsamling i OBBC:

Med henvisning til OBBC´s vedtægters paragraf 6, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19:00 i OBBC, Rugårdsvej 23, 5000 Odense (holdsalen på 2. sal)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – det vil sige senest torsdag d. 8. februar 2018.

Dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag til dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen – det vil sige senest onsdag d. 14 februar 2018. Dagsordenen kan ses på opslagstavlen samt samt på OBBC´s hjemmeside. Regnskab samt evt. indkomne forslag kan på forespørgsel ses i receptionen.

Ifølge vedtægterne skal man være medlem af OBBC for at kunne stille forslag til dagsordenen og man skal have været medlem i OBBC i et år for at kunne stille op til valg. Lønnede medarbejdere er ikke valgbare. Medlemmer, som ønsker at stille op til valg, meddeler deres kandidatur på selve generalforsamlingen, hvor hver kandidat får mulighed for kort at præsentere sig.

Kun medlemmer uden kontingentrestance, som medbringer gyldigt medlemsbevis og som har været medlem i mindst tre måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen.

Som dokumentation for gyldigt medlemskab, skal tilmelding til generalforsamlingen ske via online booking på OBBC´s hjemmeside eller ved personlig henvendelse i receptionen. Tilmelding via onlinebooking kan af systemmæssige årsager tidligst ske 14 dage inden generalforsamlingen!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i OBBC

___________________________________________________________________________

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab* for 2017 – til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget* for 2018
 5. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

 1. Valg af
 2. Formand for 2 år

Formand Kim Skjoldborg – modtager ikke genvalg

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsesmedlem Morten Hopballe – modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Winnie Wolf             Andersen – modtager genvalg

 1. Valg af 1. og 2. suppleant – for 1 år
 2. suppleant Lennart Tornbøl – modtager genvalg
 3. suppleant Dorete Trøjgaard – modtager genvalg
 4. Valg af kritisk revisor – for 1 år

Bjørn Petersen – modtager genvalg

 1. Eventuelt

 

*Regnskab, budget og bilag er tilgængelig i receptionen