Generalforsamling

GENERALFORSAMLING, GENERELT:

OBBCs afholder hvert år generalforsamling, som er OBBCs højeste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne i OBBC vælges på demokratisk vis blandt de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen, og vælges for 2 år ad gangen.

Enhver, som har været medlem af OBBC i minimum 12 måneder op til generalforsamlingen og som har lyst til og mod på at stille op til valg til bestyrelsen, har mulighed for det.

Medlemmer, der ønsker at stille op til valg, meddeler deres kandidatur på selve generalforsamlingen, hvor hver kandidat får mulighed for kort at præsentere sig selv. Lønnede medarbejdere er ikke valgbare.

Eventuelle forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være OBBCs bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal mailes til formand@obbc.dk

Dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag til dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Kun medlemmer uden kontingentrestance, der medbringer gyldigt medlemsbevis og har været medlem i mindst tre måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen

Tilmelding: Skal ske via bookingsystemet – online eller i OBBC.

Fremmøde: Skal ske umiddelbart før generalforsamlingen via touch-skærm ved receptionen. Medlemskort og fremmøde-kvittering medbringes til holdsalen som adgangsbillet.

NÆSTE GENERALFORSAMLING:

Herunder vil der blive opslået information om den næstkommende generalforsamling i OBBC:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

tirsdag d. 21. februar 2017

kl. 19.00

FORSLAG, DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST 14 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN – DET VIL SIGE SENEST TIRSDAG 7. FEBRUAR 2016.

DAGSORDEN, REGNSKAB OG EVT. INDKOMNE FORSLAG TIL DAGSORDENEN BEKENDTGØRES SENEST 8 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN– DET VIL SIGE SENEST 13. FEBRUAR 2016 – VIA OPSLAGSTAVLEN OG OBBC’S HJEMMESIDE