Generalforsamling

GENERALFORSAMLING, GENERELT:

OBBCs afholder hvert år generalforsamling, som er OBBCs højeste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne i OBBC vælges på demokratisk vis blandt de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen, og vælges for 2 år ad gangen.

Enhver, som har været medlem af OBBC i minimum 12 måneder op til generalforsamlingen og som har lyst til og mod på at stille op til valg til bestyrelsen, har mulighed for det.

Medlemmer, der ønsker at stille op til valg, meddeler deres kandidatur på selve generalforsamlingen, hvor hver kandidat får mulighed for kort at præsentere sig selv. Lønnede medarbejdere er ikke valgbare.

Eventuelle forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være OBBCs bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal mailes til formand@obbc.dk

Dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag til dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Kun medlemmer uden kontingentrestance, der medbringer gyldigt medlemsbevis og har været medlem i mindst tre måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen

Tilmelding: Skal ske via bookingsystemet – online eller i OBBC.

Fremmøde: Skal ske umiddelbart før generalforsamlingen via touch-skærm ved receptionen. Medlemskort og fremmøde-kvittering medbringes til holdsalen som adgangsbillet.

NÆSTE GENERALFORSAMLING:

Herunder vil der blive opslået information om den næstkommende generalforsamling i OBBC:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

mandag den 7. februar 2022 kl. 19.00
Til alle medlemmer
Med henvisning til OBBC´s vedtægters § 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Mandag den 7. februar 2022 kl. 19.00 i
OBBC, Rugårdsvej 23, 5000 Odense (holdsalen på 2. sal)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen – det vil sige senest mandag den 24. januar 2022 via mail til formand@obbc.dk.

Dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag til dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage inden generalforsamlingen – det vil sige senest søndag den 30. januar 2022. Dagsordenen kan ses på opslagstavlen samt på OBBC´s hjemmeside. Regnskab samt evt. indkomne forslag kan på forespørgsel ses i receptionen.

Ifølge vedtægterne skal man være medlem af OBBC for at kunne stille forslag til dagsordenen, og man skal have været medlem i OBBC i et år for at kunne stille op til valg. Lønnede medarbejdere er hverken valgbare eller stemmeberettigede. Medlemmer, som ønsker at stille op til valg, meddeler deres kandidatur på selve generalforsamlingen, hvor hver kandidat får mulighed for kort at præsentere sig.

Inden generalforsamlingen afholder bestyrelsen uformelle ”kaffemøder”, hvor man har mulighed for at spørge ind til bestyrelsesarbejdet. ”Kaffemøderne” finder sted lørdag den 15. januar kl. 10.30 samt mandag den 24. januar kl. 19.00 i mødelokalet på 2. sal. Tilmelding til møderne skal ske via online booking/bookingsystemet.

Kun medlemmer uden kontingentrestance, som medbringer gyldigt medlemsbevis, og som har været medlem i mindst tre måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen.

Som dokumentation for gyldigt medlemskab skal tilmelding til generalforsamlingen ske via ”online booking” (holdbooking) på OBBC’s hjemmeside.

Der bydes på sandwich og vand i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i OBBC