Generalforsamling

GENERALFORSAMLING, GENERELT:

OBBCs afholder hvert år generalforsamling, som er OBBCs højeste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne i OBBC vælges på demokratisk vis blandt de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen, og vælges for 2 år ad gangen.

Enhver, som har været medlem af OBBC i minimum 12 måneder op til generalforsamlingen og som har lyst til og mod på at stille op til valg til bestyrelsen, har mulighed for det.

Medlemmer, der ønsker at stille op til valg, meddeler deres kandidatur på selve generalforsamlingen, hvor hver kandidat får mulighed for kort at præsentere sig selv. Lønnede medarbejdere er ikke valgbare.

Eventuelle forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være OBBCs bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal mailes til formand@obbc.dk

Dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag til dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Kun medlemmer uden kontingentrestance, der medbringer gyldigt medlemsbevis og har været medlem i mindst tre måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen

Tilmelding: Skal ske via bookingsystemet – online eller i OBBC.

Fremmøde: Skal ske umiddelbart før generalforsamlingen via touch-skærm ved receptionen. Medlemskort og fremmøde-kvittering medbringes til holdsalen som adgangsbillet.

NÆSTE GENERALFORSAMLING:

Herunder vil der blive opslået information om den næstkommende generalforsamling i OBBC:

Med henvisning til OBBC’s vedtægters § 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, som på grund af tidligere udmeldte forsamlingsforbud er rykket til

Torsdag, den 17. juni 2021 kl. 19.00 i

OBBC, Rugårdsvej 23, 5000 Odense (holdsalen på 2. sal)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – det vil sige senest torsdag den 3. juni 2021 – via mail til formand@obbc.dk.

Dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag til dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen – det vil sige senest onsdag den 9. juni 2021. Dagsordenen kan ses på opslagstavlen samt på OBBC´s hjemmeside. Regnskab samt evt. indkomne forslag kan på forespørgsel ses i receptionen.

Ifølge vedtægterne skal man være medlem af OBBC for at kunne stille forslag til dagsordenen, og man skal have været medlem i OBBC i et år for at kunne stille op til valg. Lønnede medarbejdere er ikke valgbare. Medlemmer, som ønsker at stille op til valg, meddeler deres kandidatur på selve generalforsamlingen, hvor hver kandidat får mulighed for kort at præsentere sig.

Kun medlemmer uden kontingentrestance, som medbringer gyldigt medlemsbevis, og som har været medlem i mindst tre måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen.

Som dokumentation for gyldigt medlemskab, skal tilmelding til generalforsamlingen ske via ”online booking” (holdbooking) på OBBC’s hjemmeside.

Der bydes på sandwich og øl/vand i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i OBBC

___________________________________________________________________________

Dagsorden til Generalforsamling torsdag d. 17. juni 2021

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab* for 2020 – til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for 2021
 5. Behandling af indkomne forslag*
 6. Valg af
 7. Kasserer for 2 år

Kasserer Claus Christensen – modtager gerne genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsesmedlem Jan Degn – modtager gerne genvalg

 1. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år
 2. suppleant Tina Aagren-Svendsen- modtager gerne genvalg
 3. suppleant – ledig
 4. Valg af kritisk revisor for 1 år

Bjørn Petersen – modtager gerne genvalg

 1. Eventuelt

*Regnskab er tilgængelig i receptionen. Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.